Obowiązek informacyjny (na podstawie art. 13 RODO)

Przeczytaj uważnie poniższe informacje. Dowiesz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszej firmie.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, że jest warunkiem zawarcia umowy oraz wynika z przepisów prawa, w tym m.in. prawa podatkowego. Jeśli nie zgadzasz się na podanie danych możemy odmówić zawarcia umowy, lub dochodzić ewentualnych roszczeń.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

SH INVESTMENTS SP Z O. O., Huta Janowska 6, 95-200 Pabianice, REGON: 38582179600000, NIP: 7312067928, KRS: 0000834874 jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

Jak mogę się skontaktować w sprawach dotyczących ochrony moich danych osobowych?

We wszelkich sprawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych oraz realizacji praw wynikających z obowiązku ich ochrony możesz się z nami skontaktować przez formularz kontaktowy na stronie www.gphorse.com; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych. Podanie tych danych jest konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy:
a. Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego
b. Data urodzenia
c. Adres email
d. Informacje o używanej przeglądarce internetowej
e. Dane dotyczące zamieszkania
f. Dane identyfikacyjne Twojej firmy, w tym NIP
g. Adres do doręczeń

Jakie są cele i podstawy przetwarzania?

Zgodnie z ustalonymi przez nas czynnościami przetwarzania, przetwarzamy Twoje dane:
– w celu przedstawienia naszej oferty na podstawie Twojej zgody lub Twojego zapytania
ofertowego (podstawa z art.6 ust.1 lit. a RODO);
– w celu zawarcia umowy sprzedaży usługi na podstawie Twojego zainteresowania naszą
ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
– w celu wykonania zapisów umowy, w tym obsługi reklamacji i obsługi posprzedażowej
na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
– w celach analitycznych, tj. doboru odpowiedniego zapytania ofertowego do Twoich
potrzeb;
– w celu optymalizacji naszych usług na podstawie Twoich uwag na ich temat, (podstawa
z art.6 ust. 1 lit. f RODO);
– w celu marketingu bezpośredniego, w tym analizy archiwalnych kampanii reklamowych.
– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest
naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Komu powierzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy wyłącznie naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z którymi współpracujemy. Twoje dane są przetwarzane wyłącznie w uzgodnionym z nami zakresie. Nasi podwykonawcy to firmy księgowe, kancelarie prawne, firmy informatyczne, firmy windykacyjne, firmy szkoleniowe.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

1. Dane, które otrzymaliśmy w celu przedstawienia oferty i zawarcia umowy sprzedaży zostaną usunięte z końcem roku kalendarzowego następującego po roku, w którym otrzymaliśmy Twoje ostatnie zapytanie.
2. Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy i wykonaniem jej zapisów przetwarzamy do końca okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy oraz do końca okresu wynikającego z przepisów prawa określającego okres przechowywania danych osobowych, np. przepisy podatkowe.

Do jakich państw trzecich lub organizacji międzynarodowych przekazywane są dane?

Możemy przesyłać dane osobowe do serwerów znajdujących się poza krajem zamieszkania użytkownika lub do podmiotów powiązanych, stron trzecich z siedzibą w innych krajach w tym krajach z obszaru EOG (Europejski Obszar Gospodarczy, EOG ang. European Economic Area, EEA – strefa wolnego handlu i Wspólny Rynek, obejmujące państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA) w celu przetwarzania danych osobowych przez takie podmioty w naszym imieniu zgodnie z postanowieniami naszej Polityki prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa, zwyczajami jak i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

Jakie są Twoje prawa?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
a. Prawo dostępu do swoich danych
b. Prawo otrzymania kopii swoich danych
c. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
W dowolnej chwili możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych
osobowych. Jeśli stwierdzisz, że:
– Twoje dane są nieprawidłowe
– nie mamy prawa do przetwarzania Twoich danych
– nie potrzebujemy już przetwarzać Twoich danych
lub jeśli wniosłeś sprzeciw, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich
danych.

d. Prawo do sprostowania swoich danych.
e. Prawo do usunięcia danych.
Jeśli stwierdzisz, że nie mamy prawa do przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz w każdej chwili zażądać od nas ich usunięcia.
f. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas Twoich danych w tych celach, zaprzestaniemy przesyłania naszych ofert.

g. Prawo sprzeciwu w szczególnej sytuacji. W sytuacjach szczególnych, prawnie uzasadnionych, masz prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

h. Prawo do przenoszenia danych.

Masz prawo do:
– otrzymania od nas swoich danych w powszechnie używanym formacie
– zlecenia nam bezpośredniego przesłania danych do innego podmiotu.
i. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku stwierdzenia, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć odpowiednią skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych [dawniej:
GIODO] lub innego właściwego organu nadzorczego.
j. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Online catalogs
Update cookies preferences